Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 04.01.2021 roku została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja składa się z 4 osób tj.

 • Jolanta Zielińska – Przewodnicząca Komisji
 • Wioletta Salitra – Sekretarz Komisji
 • Marcin Swacha – członek Komisji
 • Sławomir Herc – członek Komisji

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o uzupełniających się kompetencjach , które realizują zadania Komisji .

Zadania komisji

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z pożn.zm.).

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych
  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.

Osobą do kontaktu jest Pani Wioletta Salitra, tel. 84 66429 31, wew.27, 506 069 956 , e-mail: wiola.salitra@gops-tomaszow.pl

 

Szukaj dokumentów
od do